Επενδυτικά Κριτήρια

Επενδυτικά Κριτήρια

Επιδιώκουμε τη συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλό αίσθημα ευθύνης και ακεραιότητας σε ό,τι αφορά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.


Ενδιαφερόμαστε τόσο για πλειοψηφικά, όσο και για μειοψηφικά ποσοστά συμμετοχής στη μετοχική σύνθεση εταιρειών. Η περίπτωση των μειοψηφικών συμμετοχών προϋποθέτει σαφή συμφωνία ως προς τη διανομή των κερδών, προκειμένου να υπάρχουν επαρκείς χρηματικές ροές προς τους μετόχους.


Ενδιαφερόμαστε μόνο για «φιλικές» εξαγορές και συμμετοχές.


Επιθυμούμε τη διατήρηση διοικήσεων που διαθέτουν όραμα και ικανότητες και έχουν διαχρονικά επιτύχει καλά αποτελέσματα. Δίνουμε μεγαλύτερη βάση στο ιστορικό κερδοφορίας των πρόσφατων ετών σε σχέση με τις μελλοντικές προβλέψεις.


Στοχεύουμε σε μια ικανοποιητική απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων, και θέτουμε σαν προϋπόθεση τη σχετικά χαμηλή δανειακή επιβάρυνση των υπό εξέταση εταιρειών.


Η προτεινόμενη τιμή συμμετοχής μας στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό διερεύνηση εταιρειών απαιτείται να είναι εύλογη, προκειμένου να αποφεύγονται χρονοβόρες και ανούσιες διαπραγματεύσεις.