ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 3Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

18/11/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 3Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ